Farmdesk logo

Privacyverklaring

Update 23/01/2024

A. ALGEMEEN

Dit document is van toepassing voor Farmdesk BV, met maatschappelijke zetel te Ringlaan 17A, 2690 Brecht, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0687.978.438 (hierna “Farmdesk“).

B. PRIVACYVERKLARING

 1. Farmdesk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving en deze Privacyverklaring.
 2. Deze privacyverklaring informeert u over de welke soorten persoonsgegevens door Farmdesk worden verwerkt en bewaard, en op welke manier hiermee wordt omgegaan binnen de organisatie. Farmdesk verzamelt persoonsgegevens via haar website, applicaties, diensten en andere middelen gelinkt aan de informatie- en communicatietechnologie, waaronder e-mails, organisatie van wedstrijden, …. Naar deze verzameling van manieren waarop Farmdesk interageert met haar klanten wordt verder verwezen als “het Platform”. De Privacyverklaring beschrijft tevens de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt en gedeeld met derden. Zij verschaft bovendien inzicht in de verschillende maatregelen die Farmdesk heeft geïmplementeerd teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens te garanderen.
 3. U heeft de mogelijkheid om kennis te nemen van deze Privacyverklaring tijdens alsook na het registratieproces op het Platform. De privacyverklaring is steeds terug te vinden op de website van Farmdesk. Het vrijwillig aanleveren van persoonsgegevens door u als gebruiker aan Farmdesk houdt uw akkoord met dit privacy statement in, daar waar dit duidelijk is aangegeven.
 4. Farmdesk dient te worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016).
 5. Indien u vragen heeft m.b.t. deze Privacyverklaring of het gevoel heeft dat uw belangen niet of onvoldoende worden vertegenwoordigd, kan u ons via e-mail contacteren: info@farmdesk.eu.
 6. In een veranderende wereld waarin de technologie voortdurend evolueert, wijzen we u er op dat deze Privacyverklaring wijzigingen kan ondergaan. We nodigen u dan ook uit om de laatste online versie ervan regelmatig te raadplegen en we zullen u het Platform of via de andere gebruikelijke communicatiekanalen (bijvoorbeeld per e-mail) over elke aanpassing van de Privacyverklaring informeren.
 7. Gelieve te willen noteren dat het Platform hyperlinks kan bevatten die leiden naar andere digitale platforms of internetbronnen, dewelke, door middel van cookies of andere technologische middelen, persoonsgegevens kunnen verzamelen. Farmdesk is in geen geval verantwoordelijk voor deze websites en internetbronnen daar zij buiten de feitelijke controle van Farmdesk liggen. Farmdesk is evenmin verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik en de verspreiding van uw gegevens door voornoemde derden. Farmdesk raadt u aan om de Privacyverklaring van deze andere websites en internetbronnen te bestuderen om te begrijpen hoe deze derden uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT FARMDESK?

 1. Uw persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u rechtstreeks (gegevens zoals uw familienaam en uw voornaam kunnen u onmiddellijk identificeren) of onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode of uw telefoonnummer kunnen u onrechtstreeks identificeren) geïdentificeerd kan worden.
 2. In geval van interacties met u, kunnen we verschillende gegevens verzamelen volgens de betreffende diensten/types:
  • basisgegevens zoals uw naam, geslacht, geboortedatum en functiebetrekking;
  • contactinformatie zoals uw adres, e-mailadres en telefoonnummer;
  • informatie over uw bedrijf zoals UBN/Sanitel nummer, bedrijfsadres, BTW nummer;
  • Informatie die u met ons deelt bij het invullen van surveys of journals;
  • Informatie die u Farmdesk verstrekt om ons toe te laten u een prijs toe te sturen of via welke vorm ook te overhandigen.
  • Inloggegevens bij externe data providers;

WELKE DATA VERWERKT FARMDESK?

Specifieke data Farmdesk verzamelt enkel data die noodzakelijk zijn voor een goede werking van haar producten. Een (niet-limitatief) overzicht van mogelijke datatypes:

 • Zuiveldata: per tankmelkophaling het aantal liters/kilograms, vet-, eiwit-, lactose-, ureum-gehaltes, cel-, kiem-getal, datum levering
 • Diergegevens: lijst van aantal dieren op het bedrijf, geboortedata, geboortehistoriek
 • Melkcontroledata: liters, vet- en eiwitgehalte per dier en op datum
 • Perceeldata: aantal percelen, ligging, teelthistoriek
 • Voerdata: voederwaarden van eigen voer, voeropnames

Farmdesk deelt deze data met geen enkele externe partij. Bij opzegging van de samenwerking anonimiseert Farmdesk alle data op onomkeerbare wijze, zodat de data niet meer gelinkt kunnen worden aan een bepaalde persoon. Op deze manier kan Farmdesk nog wel anonieme analyses op de data doen voor statischtische en wetenschappelijke doeleinden.

E-marketing

Bij de creatie van uw gebruikersaccount (zowel voor een commerciële licentie als voor gratis demo versies) kan u uitdrukkelijk via een opt-in checkbox instemmen met het ontvangen van communicaties van Farmdesk. Indien u dit aanvaardt, zal Farmdesk u elektronische nieuwsbrieven versturen die informatie bevatten van onder meer commerciële aard of telefonisch contacteren over nieuwe producten en diensten, promoties en voordelen, de mogelijkheid om aan acties/wedstrijden deel te nemen, enzovoort. Indien u onze nieuwsbrieven niet wenst te ontvangen, kan u uw toestemming op elk ogenblik intrekken via bericht aan info@farmdesk.eu.

Deelname aan acties en wedstrijden

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in het kader van de opvolging en organisatie van acties/wedstrijden waaraan u zou deelnemen via ons Platform. Zonder de verwerking van de betrokken persoonsgegevens is Farmdesk niet in staat om haar diensten te leveren in het kader van de uitvoering van de actie en/of wedstrijd. Het gerechtvaardigd belang van Farmdesk wordt gebruikt als toelaatbaarheidsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens helpt Farmdesk uw gebruikerservaring te verbeteren, gegevens te analyseren, marketingprofielen op te stellen en marktstudies te organiseren. We stellen u gerust over het feit dat deze profilering niet bedoeld is om geautomatiseerde beslissingen te nemen die voor u negatieve gevolgen hebben.

UW RECHTEN

Overeenkomstig de wetgeving beschikt u over een toegangs-, verbeterings-, verwijderingsen overdraagbaarheidsrecht van uw gegevens. In bepaalde gevallen heeft u eveneens het recht u tegen hun verwerking te verzetten of deze te beperken. Deze rechten zijn kosteloos en kunnen op elk ogenblik uitgeoefend worden.

Algemene rechten
 • Toegangsrecht: U heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben en er een kopie van te ontvangen.
 • Verbeteringsrecht: We nemen alle redelijke maatregelen opdat de gegevens die we bezitten bijgewerkt zijn en om de gegevens die foutief blijken of die niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking te verwijderen. We moedigen u aan om regelmatig uw account te openen (indien van toepassing) en uw gegevens te raadplegen om er u van te vergewissen dat ze bijgewerkt zijn. Indien u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht ons te vragen deze te verbeteren. U kan ook al uw gegevens van uw Farmdesk-account aanpassen door naar de profielpagina te klikken.
 • Verwijderingsrecht (“recht om vergeten te worden”): In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de verwerkte gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking) heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kan vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken, waarna uw gegevens niet meer verwerkt zullen worden (maar wel bewaard blijven).
 • Overdraagbaarheidsrecht: U heeft het recht om te verkrijgen dat de gegevens die u ons heeft aangeleverd aan u worden overgedragen in een gestructureerd formaat of rechtstreeks door Farmdesk naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen.
 • Verzetrecht: Wanneer de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een rechtmatig belang, heeft u het recht u hier op elk ogenblik tegen te verzetten. Weet echter dat in dit geval Farmdesk het recht heeft u haar rechtmatige redenen voor te leggen die de verderzetting van de verwerking motiveren. U heeft altijd het recht u op elk ogenblik en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens in het kader van direct marketing en hier kan u door Farmdesk geen enkele uitzondering tegengeworpen worden. Dit omvat eveneens het recht u tegen de profilering te verzetten in de mate waarin deze met direct marketing in verband staat.

Indien u één van bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dient u hiertoe een verzoek te sturen naar info@farmdesk.eu.

Intrekking van uw toestemming

Wanneer de verwerking door Farmdesk op uw toestemming gebaseerd is, kan u deze op elk ogenblik intrekken. Deze intrekking zal de wettelijkheid van de verwerking van uw gegevens die gebeurd is tijdens de periode voor de intrekking van uw toestemming niet op losse schroeven zetten. In het kader van direct marketing betekent dit dat u zich op elk ogenblik kan uitschrijven uit de nieuwsbrieven en andere commerciële communicatie van Farmdesk. U wordt dan in “opt-out” gezet. U kan zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@farmdesk.eu.

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Farmdesk heeft passende waarborgen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te verzekeren. Farmdesk heeft passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, beschadiging, wijziging, openbaarmaking of onbevoegde toegang evenals alle andere vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot, onnodige verzameling) of verdere verwerking.

Voorbeelden van dergelijke maatregelen die Farmdesk hanteert zijn IT-beveiligingsbeleid, beveiligde servers en encryptie van uw gevoelige persoonsgegevens.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Farmdesk zal geen persoonsgegevens overdragen naar landen die niet beschikken over een wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens die gelijkwaardig is aan de wetgeving die binnen de Europese Economische Ruimte geldt.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

 1. Wanneer uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verzameld worden, gebruiken we deze enkel totdat u uw toestemming intrekt. Vanaf de intrekking van uw toestemming worden uw persoonsgegevens bewaard voor de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anonimiseren van uw gegevens.
 2. Wanneer uw persoonsgegevens gebruikt worden om onze diensten te leveren, worden deze gegevens bewaard voor een redelijke periode die beperkt is tot de verwezenlijking van het doel dat bij het verzamelen ervan werd nagestreefd, met inbegrip van de minimumduur die nodig is om de technische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn voor de verwijdering of het anoniem maken van uw gegevens.
 3. In alle gevallen worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de wettelijke verjaringstermijn of elke andere bewaartermijn die door de wet zou worden opgelegd.
 4. Geanonimiseerde bedrijfsdata wordt niet direct verwijderd, maar na stopzetting van het contract, nog bewaard voor een periode van 100 jaar.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien u meent dat uw rechten uit de relevante wegeving over de verwerking van persoonsgegevens of uit dit document geschonden werden, heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de bevoegde gegevensbeveiligingsoverheid.

De contactgegevens van de relevante overheid zijn: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 1000 Brussel, Tel.: +32 2 274 48 00 Mail : contact@apd-gba.be.

HOE GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

Wanneer u het Platform gebruikt, plaatsen we “cookies” op uw computer. Of u een Farmdesk-account heeft of slechts een gewone bezoeker bent van het platform, maakt geen verschil. Een “cookie” is een bestandje dat door onze server naar de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone gezonden wordt waarmee uw surftoestel geïdentificeerd kan worden en waarmee bepaalde persoonsgegevens verzameld kunnen worden.

We gebruiken verschillende soorten cookies:

 • “strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies”: Hiermee worden bijvoorbeeld uw land en de taal die u verkiest te gebruiken geïdentificeerd om het gebruik van het Platform voor u zo eenvoudig en zo aangenaam mogelijk te maken.
 • “prestatiecookies”: Hiermee verzamelen we bezoekstatistieken van onze site om deze nog gebruiksvriendelijker te maken en een inhoud voor te stellen die beter aan uw behoeften beantwoordt;
 • “commerciële cookies”: Hiermee kunnen we u aanbiedingen voorstellen die aan uw interessegebieden zijn aangepast. Dit type cookie zal echter enkel op uw computer bewaard worden indien u hierin specifiek heeft toegestemd. U kan de bewaring van “cookies” op uw computer weigeren, maar een dergelijke weigering kan een verminderde functionaliteit of een vertraging veroorzaken en zelfs de toegang tot sommige diensten van het Platform verhinderen. Voor meer informatie over de cookies nodigen we u uit ons specifiek beleid hierover te lezen.

COOKIEVERKLARING

Algemeen
 1. Farmdesk gebruikt cookies om uw bezoeken aan het Platform te vereenvoudigen, aan te vullen en te personaliseren. In dit deel krijgt u een beter inzicht in de werking van cookies, in het waarom van hun gebruik en in de manier waarop cookies beheerd, geweigerd of verwijderd kunnen worden.
 2. Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat de meeste websites op uw computer of mobiel apparaat bewaren wanneer u de website raadpleegt. Dankzij het cookie kunnen de sites gegevens in verband met uw navigatie registreren om uw bezoeken te vergemakkelijken en uw ervaring te optimaliseren. Zo kunnen de sites gedurende een bepaalde tijd uw acties en voorkeuren (gebruikersnaam, taal en andere weergaveparameters) opslaan zodat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u deze sites raadpleegt of tussen pagina’s navigeert. De cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een site aan te passen aan uw behoeften en uw interesses. Het cookie wordt door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst. Het cookie bevat een unieke code die ervoor zorgt dat uw browser herkend wordt tijdens uw bezoek aan de site (“sessiecookie”) of tijdens herhaalde toekomstige bezoeken (“permanente cookie”). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze site samenwerkt. De server van een website kan enkel de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiele apparaat bevindt. De cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die het cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Welke cookies gebruikt Farmdesk en waarom?

Twee soorten cookies kunnen door het Platform worden gebruikt – “sessiecookies” en “permanente cookies”. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op jouw toestel blijven totdat je het Platform verlaat. Permanente cookies blijven permanent of voor langere duur bewaard totdat u ze handmatig verwijdert of ze door uw toestel automatisch verwijderd worden. Hoelang een cookie op uw toestel blijft hangt af van de “levensduur” van de betrokken cookie of uw browser instellingen.

Strikt noodzakelijke cookies

Dankzij deze sessiecookies is het mogelijk op het Platform te surfen, de functionaliteiten van onze sites te gebruiken en toegang te krijgen tot de beveiligde zones. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, dan zijn bepaalde delen van het Platform mogelijk niet toegankelijk. Dankzij de strikt noodzakelijke cookies is het bijvoorbeeld mogelijk om een formulier in te vullen. Het is ook dankzij de authenticatiecookies dat u uw persoonlijke account kunt raadplegen wanneer u via logins een gebruikssessie van de site opent (portaalsite aan boord en mobiele site).

Deze cookies identificeren u niet als individu. Indien u deze cookies niet aanvaardt, kan dit een impact hebben op de performantie van het Platform.

Prestatiecookies

Via de prestatiecookies worden statistieken verzameld over het bezoekgedrag van bezoekers met als doel de sites gebruiksvriendelijker te maken en de inhoud ervan beter aan te passen aan de bezoeker. Via de prestatiecookies worden bijvoorbeeld het aantal eenmalige bezoeken en het aantal verschenen foutmeldingen geteld en worden de pagina’s gedetecteerd die het vaakst bezocht worden.

Deze cookies identificeren u niet als individu. Alle data wordt op anonieme wijze verzameld of geaggregeerd.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om uw bezoek te verbeteren, uw gebruik van de site aangenamer te maken en u relevantere informatie aan te bieden. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies voor de personalisering van de gebruikersinterface die uw voorkeuren onthouden zoals uw taalkeuze, uw landkeuze of een gepersonaliseerd reisboek. Wij gebruiken eveneens “Flash” cookies. Flash Player heeft zijn eigen cookiesysteem om lokale informatie te delen. Flash cookies verschillen van klassieke cookies want zij worden opgeslagen door de browser. Deze lokaal gedeelde objecten worden op de machine opgeslagen zonder beperking in tijd. Zij geven standaard de surfgewoonten door (geschiedenis van de bezochte sites …).

De informatie die door deze cookies wordt verzameld kan identificeerbare persoonlijke informatie bevatten die u heeft meegedeeld, zoals gebruikersnaam of profielfoto. Wij zullen steeds alle transparantie verzekeren m.b.t. de gegevens die wij over u verzamelen, wat wij hiermee doen en met wie wij het delen. Indien u deze cookies niet aanvaardt, kan dit een mogelijke impact hebben op de performantie en functionaliteit van de website en kan de toegang tot bepaalde content op het Platform beperkt worden.