Farmdesk logo

Farmdesk Climate

Verminder emissies.
Realiseer doelstellingen.

De koolstofvoetafdruk op melkveebedrijven verminderen door melkveehouders positief te stimuleren. Uniek voor zuivelbedrijven en andere belanghebbenden.

Waarom kiezen voor Farmdesk Climate?

Toe­gevoegde waarde

Geen extra last voor melkveehouders, wel meer inzicht in technisch-economische KPI’s en toegang tot handige tools.

Up-to-date

Emissies en andere KPI’s worden dagelijks bijgewerkt. Datakoppelingen verhogen de  accuraatheid en beperken de administratie last.

Reductie

Niet enkel rapportage maar óók reductie van emissies via de Footprint Optimizer die rekening houdt met technisch-economische haalbaarheid.

Op maat

Op maat gemaakt naar de wensen van uw bedrijf. Zet het product in de markt onder eigen logo en onderbouw uw verhaal.

In de praktijk

Voor melkveehouders: dagelijkse vreugde

Wij begrijpen melkveehouders. Wij weten dat zij niet op zoek zijn naar extra administratieve lasten.

Via de handige smartphone app geeft de veehouder de nodige inputs; in ruil krijgt hij meerwaarde: slimmer voeren, zicht op technische en economische kpi's, vergelijking met andere melkveehouders… en meer.

Voor duurzaamheids-functionarissen: het volledige plaatje

De interface voor bedrijven geeft een overzicht van alle deelnemende melkveebedrijven.  Emissies van broeikasgassen én andere prestatie indicatoren worden op dagelijkse basis berekend en bijgewerkt.

Handig om doorheen het jaar analyses te maken en te exporteren naar rapporten.

Een duurzame toekomst voor melkveebedrijven én de planeet

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat. Het wordt veroorzaakt door opwarming als gevolg van de toenemende concentratie van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O) in de atmosfeer.

In 2024, tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering in Dubai (COP28), werd de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs (COP21, 2015) om de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur te beperken tot onder de 2°C boven het pre-industriële niveau herbevestigd. Wereldwijd was 2023 het warmste jaar ooit gemeten, en de gemiddelde mondiale temperatuur in de periode van 12 maanden tussen februari 2023 en januari 2024 lag 1,5°C boven (1) het pre-industriële niveau. Europa is het snelst opwarmende continent ter wereld.

De Europese Unie heeft twee belangrijke klimaatdeadlines: 2030 en 2050. Tegen 2030 wil het 55 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. En in 2050 wil de EU helemaal klimaatneutraal zijn.

Landbouwemissies

Net als elk ander onderdeel van onze wereldeconomie draagt ook de landbouw bij aan klimaatverandering. De zuivelsector speelt een prominente rol en staat met name bekend om zijn methaanuitstoot door enterische fermentatie.

Minder besproken maar ook belangrijk zijn methaanemissies door vervluchtiging in mest, lachgas emissies als gevolg van bemesting en koolstofdioxide emissies door het gebruik van brandstoffen en veranderingen in landgebruik.

De zuivelsector beschikt over sterke hefbomen om de klimaatverandering op korte termijn aan te pakken.

Uitstoot verminderen

De netto-uitstoot van de langlevende broeikasgassen koolstofdioxide en lachgas moet naar nul. Deze gassen hopen zich op in de atmosfeer en blijven daar honderden jaren en veroorzaken opwarming op lange termijn.

Methaan is een kortlevend maar krachtig broeikasgas: het breekt af in de atmosfeer zodat er na tien jaar nog maar ongeveer de helft van over is. De korte levensduur en het biogene karakter maakt het een krachtig instrument in de strijd tegen klimaatverandering. Als we de methaanuitstoot snel genoeg verminderen, zal de hoeveelheid methaan in de atmosfeer snel afnemen, wat op korte termijn tot afkoeling kan leiden (2). Aan de andere kant zou een verhoging van de methaanuitstoot een aanzienlijke opwarming veroorzaken.

De feiten

Melk is de basis

70 tot 90% van de voetafdruk van eender welk zuivelproduct komt van de rauwe melk productie op het melkveebedrijf.

Voer is de hefboom

Ongeveer 75% van de voetafdruk van rauwe melk is gerelateerd aan voer- en teeltmanagement.

Voerkost is de sleutel

Voermanagement bepaalt meer dan 50% van de totale bedrijfskosten. "Econologisch" realisme is de sleutel tot succes.

De mogelijkheden

Emissies monitoren

De emissies van CO2, CH4 en N2O worden berekend conform de internationale standaarden.

Impact bepalen

Melkproductie, voerkost en andere prestatie indicatoren worden bepaald om de leefbaarheid van het bedrijf te bewaken.

Optimaliseren

Via slimme algoritmes komen tot een minimale voetafdruk bij maximale technische en economische prestaties.

Farmdesk Climate

Het volledige plaatje

Farmdesk Climate focust niet eenzijdig op enkel broeikasgasemissies, maar neemt ook de economische en technische impact op het melkveebedrijf mee, steunend op de machinerie van Farmdesk Dairy.

Data wordt zo veel mogelijk automatisch verzameld, wat zowel de accuraatheid als het gebruiksgemak ten goede komt.

Emissies begrijpen

Broeikasgasemissies worden uitgesplitst per bron en uitgedrukt in kg CO2 equivalenten per kg meetmelk. Emissies worden berekend conform de internationale standaarden: IDF global carbon footprint for the dairy sector; (IPCC 2019 Refinement to the) 2006 IPCC guidelines for National Greenhouse Gas Inventories; 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands; PEFCR Dairy guideline.

Emissies verlagen

De Footprint Optimizer suggereert bedrijfsspecifieke mogelijkheden om de inputs (teeltplan, bemesting, rantsoenen, mestmanagement…) aan te passen om de outputs (broeikasgas emissies en voerwinst) te verbeteren.

Analyseren, benchmarken en rapporteren

De Footprint Analyzer brengt de emissies van alle melkveehouders samen. Emissies worden uitgesplitst per bron en per broeikasgas (CH4, N2O, CO2). Filter op eigenschappen zoals regio, bedrijfsgrootte, voersoorten… om de emissies te benchmarken en te rapporteren aan klanten.

Wil je meer weten over de kracht van Farmdesk Climate?

Farmdesk Climate helpt om de CO2-voetafdruk van melkveebedrijven in beeld te brengen en tegelijkertijd de leefbaarheid te borgen.